Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag of wilt u om een andere reden met ons in contact komen, dan kunt u hier een helpdesk ticket aanmaken. Om onze dienstverlening te verbeteren, registreren wij uw vragen onder een ticket ID. Wij zullen uw bericht zo spoedig mogelijk behandelen en indien nodig verdere actie ondernemen.


Kennisbank: Garantie & Service
Retouren, Service & Vervanging

Heeft u vragen over uw aankoop, dan kunt u contact opnemen met onze Service Afdeling via de service pagina, via telefoonnummer +31 (0)10 26 52 124 of via email service@venturehills.com. 

Bedenktermijn
Voor geleverde producten besteld via onze internetsites, heeft de afnemer recht op een zichttermijn van veertien dagen, waarbinnen de afnemer het product zonder opgaaf van reden terug kan sturen. Dit recht vervalt zodra het product in gebruik is genomen. Eventuele retourzendingen dienen deugdelijk verpakt en vervoerd te worden en franco te worden verzonden. Stuurt de aankoop bij voorkeur terug in de originele verpakking. Wij hanteren een bedenktermijn voor de aanmelding van retour van 14 dagen na ontvangst van het product. Vervolgens heeft u nog 14 dagen de tijd om de aankoop te retourneren. Gebruikt u voor retouren het hier te downloaden formulier of de tekst onderaan.

Crediteringstermijn voor geretourneerde producten
Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die door ons in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt en het product bij ons is aangetroffen (moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor de consument en tenzij anders met de consument overeengekomen zullen wij voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als werd gebruikt bij de aankoop. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, dan worden deze bijkomende kosten voor de duurdere methode niet vergoed.

De geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Op de geleverde producten bestaat een garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. De garantie op het door u bestelde product staat vermeld bij de product eigenschappen. Deze garantie laat de rechten van u als consument die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar VentureHills B.V. geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera. De Afnemer komt geen aanspraak op garantie toe door een gebrek ontstaan door slijtage.

Als u uw aankoop retour stuurt, vult u dan svp het formulier in en voeg dat toe aan uw zending. Als u dit formulier niet kunt printen, zorgt u er dan in ieder geval voor dat wij de op het formulier gevraagde gegevens samen met uw zending ontvangen.

U kunt uw zending richten aan:
VentureHills B.V.
T.a.v.: Service&Retouren
Bergse Dorpsstraat 5
3054 GA Rotterdam

 

Garantietermijn:

U heeft 12 maanden garantie op uw aankoop. 

 

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan: VentureHills BV
Bergse Dorpsstraat 5, 3054 GA Rotterdam

Telefoon: 010 265 21 24 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur)
E-Mail : info [@] venturehills.eu

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.Bijlagen